• 0212 360 12 12
  • info@tansuocak.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: TARAFLAR

a. Hizmet Veren 

Adres: 

İnternet Sitesi (Web Adresi) : https://tansuocak.com 

MERSİS NO :


b.Hizmet Alan

Adı Soyadı :

Baba adı :

Doğum yeri, tarihi :

TC Kimlik No: :

İkametgah adresi :

Telefon :

E-Posta Adresi :


Taraflar, işbu Sözleşme’ de belirtilen adreslerinin (Hizmet Alan bakımından “ikametgah adresi’nin) bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata uygun adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşme’ de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli sayılacaktır.


Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 . İşbu Sözleşme’nin konusu; “Hizmet Alan” tarafından internet ortamında ya da sair yollarla “Hizmet Veren’den talep ettiği hizmet programına ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme ile Hizmet veren ve Hizmet Alan arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Bir tarafta Hizmet Veren, diğer tarafta Hizmet  Alan, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve kabul ederler.


Madde 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE  ŞARTLARI:

3.1. Hizmet Alan tarafından talep edilen programın içeriği ve şartları, Hizmet Veren’e ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Hizmet alan, verilen hizmete ilişkin olarak seçmiş olduğu hizmet program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder

3.2.Hizmet programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu Sözleşme’nin 3.3. maddesinde belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık taksit usulü ile ödeneceğinin Hizmet Alan tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.

3.3. Sözleşme konusu hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.
Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1.Hizmet Alan’ın talep etmiş olduğu Hizmet  programının bedeli KDV dahil …………..TL’dir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Hizmet Veren’in internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Hizmet Veren sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Hizmet Veren’in insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Hizmet Veren’in bilgisi ve insiyatifi dışında olup, bu konuda  Hizmet Veren’in bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Hizmet Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Hizmet Veren için bağlayıcı değildir. Hizmet  Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgileri almak Hizmet  Alan’ın sorumluğundadır.

Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Hizmet Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Hizmet Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Hizmet Alan’a aittir.

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Hizmet Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Hizmet Veren’in ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Hizmet Veren’e e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.


Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : 


Madde 5: GENEL KOŞULLAR:

5.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Hizmet  Alan tüm şartlarını inceleyip, ……………………………………. Uzaktan Hizmet programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.2. Hizmet Veren, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşme ile Hizmet Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği Hizmet programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, Hizmet bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Hizmet Veren’e bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

5.4. Hizmet  Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Hizmet Veren’in Sözleşme’yi feshedip Hizmet programına ilişikin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

5.5.Hizmetin ifası ile ilgili olarak Hizmet  Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya Hizmet Veren’un kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Hizmet Veren’a ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, Hizmet Veren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. 

5.6. Hizmet, Hizmet Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişikin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak Hizmetin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir. 

5.7. Hizmet  Alan, Hizmet Veren’in internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, Hizmet içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder.

5.8. Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.


Madde 6: CAYMA HAKKI

6.1.  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Hizmet Alan,  Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

6.2. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan hizmetlerde Hizmet Alan kayıt işlemlerini tamamlayıp bir süre sonra sözleşmeden dönerse cezai şart olarak …….-TL. ödemekle yükümlüdür. Hizmet Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.


Madde 7: MÜCBİR SEBEP:

Taraflar ,bir yetkili makamın emir ve talebi dolayısıyla veya savaş , kargaşa, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü doğal afetler, BDDK, BTK ve ilgili sair Hizmet Verenlerin faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle sınırlama ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı ifa imkansızlığı ile teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi sonucunda iş bu Sözleşmenin tamamen veya kısmen yerine getirilememesi durumunda bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşme’yi hemen feshedebilir.


Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi Hizmet Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Hizmet Alan’ın seçmiş olduğu Hizmet  Pogramının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde, Hizmet Alan  hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.


Madde 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI

9.1.Hizmet Veren gerekli gördüğünde Hizmet Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya ortaklık ilişkisi içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir.  Hizmet Veren’in ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Hizmet Alan’dan talep edilen veya Hizmet Alan tarafından, , Hizmet Veren’e sağlanan bilgiler ve Hizmet Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, , Hizmet Veren’in ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından  , Hizmet Veren’e ait internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, HİZMET ALAN’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

9.2. Hizmet Veren işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Hizmet  Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

2) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Hizmet Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi,

3) Hizmet  Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.


9.3. Hizmet Veren’in  gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda , Hizmet Veren’in herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

9.4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. , Hizmet Veren’in, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve Hizmet Alan’ın haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen Hizmet  Alan’ın kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ‘ne uygun olarak, hizmet’in ifasını teminen işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Hizmet Veren, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde Hizmet Alan, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Hizmet Vern’den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME:

Hizmet Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:

(1) Veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Hizmet  Alan; işbu Sözleşme’yi akdetmekle, kendisine Hizmet Veren ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

HİZMET ALAN’IN AÇIK RIZA BEYANI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Hizmet Veren  tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, Hizmet Veren tarafından bahsi geçen kapsamda , kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin ve bunlara ilişkin belgelerin , Hizmet Veren’in  veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, Hizmet Veren’in vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile muvafakat ederim.


Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum


Madde 10: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı, Hizmet Veren’in defter ve bilgisayar kayıtlarına göre belirlenir. Bu bakımdan Hizmet Veren’e ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK hükümleri kapsamında kesini delil teşkil ettiğini taraflar  kabul etmiştir.


Madde 11: FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.


Madde 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.


Madde 13: ÖDEME PLANI

SEÇİLEN HİZMET PROGRAMI SÜRESİ/SEANS DÖNEM

ÖDEME YÖNTEMİ PEŞİN ÖDEME/TAKSİT SAYISI ÖDEME TARİHLERİ

Kredi Kartı / EFT Tek ödeme / 6 Taksit

9 (dokuz) sayfa ve 13 (onüç) maddeden oluşan iş bu mesafeli satış bu sözleşmesi …./…./…… tarihinde Hizmet Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.


Hizmet Veren Hizmet Alan


email
ABONE OL, YENİLİKLERİ KAÇIRMA

Tüm yeni yazılardan ve güncellemelerden haberdar olmak için ismini ve e-posta adresini bırakman yeterli!

Ödeme Logo
whatsapp